Category Archives: 5.000watt HK Audio

HK Audio Deacon

PA System 5000
1 Speaker HK Audio Deacon Mid High 2
2 Subwoofer HK Audio Deacon Subwoofer 18″ 4
3 Power Amplifier HK Audio Power Amp 4